TERMES I CONDICIONS D’INSERCIÓ GRATIS AL PASSPORT AR

FETS

Passport AR és llicenciada exclusiva per a Espanya d’una aplicació mòbil anomenada: Passport AR amb espais habilitats per a la inserció de publicitat turística i d’entreteniment local.
El client desitja incloure publicitat pròpia en algun dels espais esmentats anteriorment, acollint-se per a això al que disposa el present contracte.
Omplint aquest formulari el client està d’acord per al desenvolupament de la prestació d’aquest servei, quedant reflectit per les següents clàusules:

CLÀUSULES

1. Objecte del contracte.

El present contracte regula la prestació del servei d’inserció de publicitat gratuïta en l’aplicació mòbil propietat de PASSPORT AR, a l’espai destinat a les insercions gratuïtes incloent configuració de característiques, i el període elegits en les opcions que figuren amb anterioritat. Les insercions anuals es renovaran automàticament, llevat que hi hagi comunicació del client amb un mes d’antelació, manifestant la intenció de no renovació.

2. Característiques de la inserció publicitària.

Els continguts publicitaris estaran confeccionats en un dels següents formats de col·locació:

FREE

Informacions generals del seu negoci agregades en l’aplicació:

1 Foto del Negoci
1 Descripció Completa fins a 200 Paraules
1 Direcció
1 Enllaç web que Pot Ser de la Xarxa Social o Sistema de Reserves (no cobrem comissions)
1 Nombre de Telèfon del seu negoci per rebre Trucades de Reserva Directament Des de la Aplicació.
1 Categoria Triada entre les 32 categories que millor representen la seva àrea d’especialització.

3. Obligacions PASSPORT AR.

Passport AR inserir la publicitat lliurada pel client, es compromet a publicar l’anunci publicitari amb les característiques descrites, en el lloc acordat i al llarg de la durada de la relació contractual. Passport AR pot negar-se a la inclusió de determinats anuncis sempre que aquests continguin o puguin infringir drets de tercers, principis constitucionals o anessin contra la moral pública. Aquesta valoració quedarà en mans del propi PASSPORT AR.

4. Obligacions del client.

Es compromet a realitzar el pagament de les quantitats que corresponguin segons el que estableix la disposició relativa a les condicions econòmiques. S’obliga a proporcionar en temps i forma l’anunci publicitari que voleu incloure en l’aplicació mòbil en el format concret especificat. Garanteix a PASSPORT AR que disposa de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial respecte a l’anunci proporcionat, així com que aquest anunci no atempta contra drets de tercers, principis constitucionals o la moral pública. Garanteix a PASSPORT AR que l’elaboració de la publicitat s’ajusta a la normativa relativa a publicitat, serveis de la societat de la informació, consumidors i usuaris, dret de competència; així com qualsevol altra normativa que pugui ser aplicable. El client s’obliga a indemnitzar PASSPORT AR per tots aquells danys i perjudicis que pogués causar la inserció de l’anunci d’acord amb el que disposa el present contracte o l’anul·lació del mismo.Garantiza a PASSPORT AR que disposa de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial respecte a l’anunci proporcionat, així com que aquest anunci no atempta contra drets de tercers, principis constitucionals o la moral pública. Garanteix a PASSPORT AR que l’elaboració de la publicitat s’ajusta a la normativa relativa a publicitat, serveis de la societat de la informació, consumidors i usuaris, dret de competència; així com qualsevol altra normativa que pugui ser aplicable. El client s’obliga a indemnitzar PASSPORT AR per tots aquells danys i perjudicis que pogués causar la inserció de l’anunci d’acord amb el que disposa el present contracte o l’anul·lació del mateix.

5. Preu

La prestació de servei d’inserció de publicitat a la web de PASSPORT AR està subjecta a les tarifes de publicitat i descomptes vigents, excepte un altre tipus d’acord que serà reflectit com a annex al present contracte. El cost de l’elaboració gràfica anirà a càrrec del client. El servei serà abonat abans que hagin transcorregut 30 dies des de la seva aparició.

PREU: FREE
SERVEIS: FREE

 

6. Secret i protecció de dades.

Les parts s’obliguen a mantenir absolut secret sobre tota la informació confidencial existent durant la vigència del contracte i la finalització del mateix. S’entén per informació confidencial tota aquella informació, principal o accessòria, intercanviada per les parts per dur a terme el present contracte. Les parts declaren conèixer i complir expressament la legislació europea i espanyola sobre protecció de dades, en particular l’estipulat per la Llei 15/1999, comprometent-se a tractar les dades obtingudes del desenvolupament del present projecte d’acord amb aquesta normativa.

7. Propietat intel·lectual.

Tot el material lliurat per part del client a PASSPORT AR incloent gràfics, logotips, eslògans, etcètera; són propietat del client, i és material protegit per les normes de propietat intel·lectual i industrial, i queda prohibit el seu ús per part de PASSPORT AR per a qualsevol finalitat diferent al que regula el present contracte, així com per qualsevol altre tercer. El client es responsabilitza de qualsevol tipus de reclamació que pogués intervenir per part de tercers al·legant un dret de propietat intel·lectual o industrial que fa al contingut de l’anunci publicitari.

8. Responsabilitat

PASSPORT AR serà, exclusivament, responsable en els casos de no complir amb la prestació del servei, termini i forma estipulats en el present contracte. PASSPORT AR no serà responsable en cap cas d’un altre tipus de danys, de qualsevol naturalesa o classe, que poguessin derivar-se de la inserció del material publicitari en els seus suports informatius, incompliments o retards deguts a causes de força major, o que estiguin fora del seu control.

PASSPORT AR